Ochrana oznamovatelů

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost Dřevoterm, s. r. o. jako povinný subjekt považuje za důležité, a to nejen v zájmu společnosti, ale i v zájmu svých zaměstnanců a obchodních partnerů, předcházet protiprávnímu jednání. Každé oznámení bude náležitě vyšetřeno a v případě jeho důvodnosti budou přijata potřebná opatření.

Oznamovatelem může být každá fyzická osoba (zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista, obchodní partner), která učiní oznámení v mezích a při splnění všech podmínek zákona o ochraně oznamovatelů. Společnost Dřevoterm, s. r. o. nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle §2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení o podezření na nekalé, neetické či protiprávní jednání by mělo obsahovat co nejvíce informací, které by měly být podloženy důkazy, jež pomohou při prošetřování podaného oznámení. Ačkoli oznamovatel automaticky spadá pod ochranu zákona, všechny informace musí být pravdivé, jinak se na něj ochrana zákona o ochraně oznamovatele nevztahuje.

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Dřevoterm, s.r.o., nebo vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznamovatel podává oznámení výhradně příslušné osobě a je oprávněn podat jej písemně i ústně. Osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému Dřevoterm, s r. o. je Petr Leier (dále jen „příslušná osoba“). K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít:

  • listinné oznámení, které je možné zaslat na adresu Dřevoterm, s.r.o., Březová 60, 549 83 Meziměstí s označením obálky „Oznámení – neotvírat – výhradně k rukám příslušné osoby“,
  • e-mailovou adresu oznameni@drevoterm.cz, ke které má přístup pouze příslušná osoba,
  • telefonní číslo příslušné osoby +420 491509030 - každý pracovní den od 7:00 do 12:00 hod.
  • osobní návštěvu v sídle společnosti po předchozí osobní či telefonické domluvě s příslušnou osobou, osobní oznámení bude oznamovateli umožněno nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to požádal.

Formulář ke stažení: Formulář pro podání oznámeníFormulář pro podání oznámení [162.97 kB]

 

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Zároveň se tím se dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Ochrana oznamovatelů je upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (v textu jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), který zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

Vnější oznamovací systém vedený Ministerstvem spravedlnosti najdete na webové stránce:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ 


Kontaktní formulář
Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).
Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

Newsletter
Průvodce výběrem stínící techniky