Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím a vztahují se výhradně na dodávky zboží a služeb stínicí techniky. Založení závazkového vztahu je vždy podmíněno akceptací objednávky kupujícího prodávajícím. Kupující a prodávající mohou jednotlivá ustanovení VOP po vzájemné dohodě změnit nebo vyloučit, a to pouze písemným ujednáním.

1.1    Prodávající

Dřevoterm, s. r. o., se sídlem Březová, 549 83 Meziměstí 3, IČ: 15031110, DIČ: CZ15031110.

Zapsaná v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 895.

 

1.2.    Kupující

Koncový zákazník při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popř. údaje, které chce mít uvedeny na nákupním dokladu. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se v tomto případě řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Prodejce stínicí techniky nebo montážní firma předkládá při zahájení obchodních vztahů prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z OR, kopii ŽL, registraci k DPH) a je povinen/a tyto údaje průběžně aktualizovat. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP ani případnou individuální smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se v tomto případě řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena VOP.

Další prodej předmětu plnění označeného obchodními jmény prodávajícího a výrobce zboží a ochrannými známkami, které bylo dodáno kupujícímu prodávajícím, je možný za předpokladu, že uvedená označení nebyla měněna nebo upravována. Kupující nesmí napodobovat výrobek prodávajícího a rovněž nesmí svůj konečný produkt označit logem Pavon či Dřevoterm v případě, že by výrobek prodávajícího nebyl jeho součástí.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

 

1.3    Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smluv s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem v souvislosti se závazkovým vztahem, popř. na vyžádání státních či správních subjektů na základě zákonného oprávnění.

 

2. Objednávání

2.1    Specifikace produktů

Dodávané výrobky prodávajícího vč. požadavků na zaměření jsou uvedeny na internetových stránkách popř. v aktuálních produktových listech prodávajícího.

Prodávající předpokládá obvyklé použití předmětu plnění. Jakékoliv specifické požadavky na předmět plnění je třeba výslovně uvést v objednávce.

Součástí dodávky není instalace, sestavení či montáž předmětu plnění, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

Podklady a specifikace produktů na těchto internetových stránkách jsou pouze informativní, pokud je prodávající neoznačí výslovně jako závazné.

V případě větších dodávek či specifických podmínek a požadavků kupujícího lze uzavřít po dohodě obou stran individuální smlouvu splňující zákonné náležitosti právního řádu České republiky. Taková smlouva musí být vyhotovena vždy písemně.

Předmětem dodání je pouze zboží uvedené v objednávce (kupní smlouvě). Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, rozměrem, provedením popř. i cenou. Objednávka musí být vždy písemná, zaslaná prodávajícímu e-mailem, faxem nebo poštou.

 

2.2    Ceny produktů a služeb

Cena předmětu dodání je určena vždy aktuálním ceníkem vydaným prodávajícím.

Cena uvedená v potvrzení objednávky kupujícím je vždy dodržena. Není-li to možné, je kupující neprodleně informován a může se sám rozhodnout, zda zvýšenou cenu akceptuje či zda svou objednávku zruší.

Pro upřesnění ceny dle specifikace a při nestandardních požadavcích je kupující oprávněn vyžádat si závaznou cenovou nabídku, jejíž platnost je jeden kalendářní měsíc ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak. Odvolání na tuto cenovou nabídku je kupující povinen uvést v objednávce.

Ceny předmětu plnění uvedené v ceníku či cenové nabídce nezahrnují žádné související služby ani další doplňky, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb či dodání dalších doplňků je nutné výslovně uvést v objednávce a tato cena je kalkulována zvlášť.

Cena za dopravu zboží na místo dodávky je účtována zvlášť dle platných ceníků přepravní služby (viz. dodací podmínky).

 

2.3    Náležitosti objednávky

Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • jméno a příjmení kupujícího / obchodní jméno kupujícího, včetně IČ a DIČ
 • adresa pro dodání / adresa sídla kupujícího 
 • kontaktní telefon a e-mail
 • jednoznačné určení předmětu dodání, objednávaného množství, případě další specifické požadavky
 • způsob dodání

 

2.4    Potvrzení objednávky

Má-li objednávka veškeré náležitosti, zašle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky s uvedením termínu plnění.

V případě nejasností kontaktuje prodávající neprodleně kupujícího pro doplnění informací.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce kupujícího nemůže prodávající splnit nebo jedná-li se o nestandardní předmět plnění, informuje prodávající kupujícího o možných variantách plnění a vyžádá si jeho stanovisko.

 

2.5    Zrušení objednávky

Kupující může objednávku zrušit svou objednávku kdykoli, před jejím potvrzením prodávajícím. Pokud již byla objednávky prodávajícím potvrzena, může ji kupující zrušit pouze po dohodě s prodávajícím, a to písemnou formou (e-mailem, faxem, poštou).

Veškeré objednávky kupujícího jsou po jejich potvrzení ze strany prodávajícího považovány za závazné.

 

3. Dodací podmínky

3.1    Dodací doba

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Obvyklá doba dodávky je 10 dnů.

Dohodnutý termín dodávky je uveden v potvrzení objednávky nebo příslušné individuální smlouvě. Pokud prodávající bude nucen ve výjimečných případech prodloužit termín splnění, musí o tom neprodleně informovat kupujícího.

Prodávající není povinen uskutečnit dodávku kupujícímu v dohodnutém termínu, pokud nemá kupující uhrazeny veškeré závazky vůči prodávajícímu. Dohodnutý termín se v tomto případě automaticky prodlužuje o dobu prodlení kupujícího s platbou.

 

3.2    Dodání zboží a služeb

Pro zaslání předmětu plnění používá prodávající standardně služby přepravních společností, popřípadě České pošty. Zboží je rovněž možné vyzvednout osobně v sídle společnosti.

Cena přepravy se řídí dle platných ceníků poskytovatelů těchto služeb, není-li dohodnuto jinak a jsou následující:

 • balíkové zásilky do maximální délky 175 cm jsou přepravovány prostřednictvím DPD:  99 Kč bez DPH/balík
   • výrobky jsou baleny v souladu s aktuálními všeobecnými obchodními podmínkami přepravní služby DPD – viz. Podmínky balení zásilek pro DPD na www.pavon.cz
   • v případě zajištění služby zpětného svozu přepravní společností DPD zajišťovaného naší společností, musí veškeré zásilky předané zákazníkem k přepravě rovněž splňovat výše uvedené podmínky přepravce. Při porušení těchto podmínek si vyhrazujeme právo účtovat smluvní pokutu až do výše 1000 Kč za každé takové nedodržení nad rámec ceny přepravy zásilky.
 • balíkové zásilky nad 175 cm délky jsou přepravovány prostřednictvím TOP TRANS - cena dle aktuálního tarifu přepravní společnosti (váha zásilky, místo dodání)
 • drobné zásilky mohou být po dohodě rovněž zaslány prostřednictvím České Pošty (Doporučeně) - cena dle váhy zásilky
 • u objednávek nad 8 000 Kč bez DPH je přepravné ZDARMA (platí pro standardní objednávky dle ceníkových cen)

Zboží je rovněž možné vyzvednout osobně v sídle společnosti.

Za splnění závazku prodávajícího se považuje dodání předmětu plnění kupujícímu ve výdejním místě prodávajícího osobně nebo předáním pověřeným pracovníkem prodávajícího (při použití vlastní dopravy prodávajícího) nebo předáním předmětu plnění prvnímu tuzemskému dopravci, není-li dohodnuto jinak.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně, nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

 

3.3    Převzetí zboží

Kupující je povinen bezprostředně při přebírání zásilky od přepravce překontrolovat vizuální a fyzický stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, poškození krabice apod.), odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky nebo sepsat v okamžiku převzetí s dopravcem záznam o dodání neúplné nebo poškozené zásilky. Informaci o takto zjištěné vadě zásilky je třeba zaslat nejdéle do 24 hodin e-mailem nebo faxem prodávajícímu. Pokud kupující tuto povinnost nesplní a převezme poškozenou zásilku, nemá již dodatečně nárok uplatnit náhradu škody za poškození či neúplnost zásilky.

Kupující je rovněž povinen neprodleně po převzetí zásilky zkontrolovat dodané zboží a jeho stav. V případě zjištění rozdílu ve skutečně dodaném množství, druhu nebo provedení zboží oproti dodacímu listu či zjištění vizuální vady nebo jiného poškození zboží, je kupující povinen tuto skutečnost reklamovat u prodávajícího bezodkladně, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání.

Vlastnické právo k předmětu plnění přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

 

3.4    Platební podmínky

Úhrada předmětu plnění bude realizována v předem stanovené měně, a to jedním ze způsobů uvedených na přijetí objednávky:

 • platba v hotovosti při převzetí předmětu plnění v sídle kupujícího
 • platba dobírkou při převzetí předmětu plnění od vybrané přepravní služby - poplatek za dobírkovné 50,- Kč
 • zálohová platba bankovním převodem na účet prodávajícího vedený u České spořitelny pod číslem 2239322/0800
 • platba bankovním převodem - pouze pro stálé zákazníky 

U stálých kupujících s bezproblémovou platební historií lze dohodnout úhradu na základě fakturace se splatností faktury do 14 dnů, není-li dohodnuto jinak. Tento způsob úhrady předmětu plnění je podmíněn souhlasem obou stran a není na něj automatický nárok.

 

3.5    Záruční podmínky

Záruční podmínky a reklamace se řídí reklamačním řádem prodávajícího umístěném na www.pavon.cz.

 

4. Závěrečná ustanovení

Kupující má právo odstoupit od smlouvy písemným sdělením prodávajícímu při prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění delším 30-ti dnů ode dne, kdy měl být předmět plnění dodán, pokud toto prodlení nebylo zaviněno kupujícím či vyšší mocí.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy písemným sdělením kupujícímu při podstatném porušení závazků ze strany kupujícího (zejména pak z důvodu neuhrazení ceny předmětu plnění).

Spory smluvních stran vzniklé ze vztahů, které se řídí těmito VOP, se kupující i prodávající pokusí vždy nejprve odstranit vzájemným jednáním a smírnou cestou. Pokud se toto nepodaří, je k řešení sporů příslušný Krajský soud v Hradci Králové činný v obchodních věcech.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 4. 2022 a ruší platnost předchozích VOP.

VOP jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument v elektronické podobě na www.pavon.cz.

 

 Všeobecné obchodní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky [123.78 kB]                            Podmínky pro balení zásilek DPDPodmínky pro balení zásilek DPD [60.16 kB]


Kontaktní formulář
Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).
Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

Newsletter
Průvodce výběrem stínící techniky